woensdag 4 april 2012

de Mythe van Interim-management

MYTHE

Als een interim-manager is ingehuurd om te helpen het probleem op te lossen, dan blijkt in de meeste gevallen na zijn start, dat het aangereikte probleem anders in elkaar steekt. De diagnose moet worden bijgesteld en de aanpak moet worden geëvalueerd op nut, noodzaak en effectiviteit. Maar meestal komt het hier niet van. Deze gang van zaken is niet logisch.

Het gaat om een veel voorkomend verschijnsel en het is een gevolg van (en wordt in stand gehouden door) het samenspel en de wisselwerking tussen allerlei actoren en factoren in de wijdere context van interim-management.
Een van deze factoren is een hardnekkige mythe. Het gaat om de volgende uitspraak:
“opdrachtgevers zijn altijd onderdeel van het probleem”
We weten dat mythes nooit waar zijn, maar ze zouden waar kunnen zijn. Een mythe is niets anders dan een ‘bezweringsformule’. Mythes zijn dooddoeners, maar ze ontstaan. Ook in de wereld van interim-management, tussenkomstbureaus, management-consultants en -adviseurs is deze uitspraak vaak te horen. En ook in de vakliteratuur is deze mythe te lezen.
Maar deze uitspraak is niet waar. Het is een mythe.
Opdrachtgevers huren interim-managers en externe adviseurs alleen in als er sprake is van een hardnekkig en complex vraagstuk waar men zelf niet uit komt. Het is niet waarschijnlijk dat een organisatie een interim-manager inhuurt als er géén sprake is van een probleem. En als er wél sprake is van een probleem, maar men is zelf in staat om dit op te lossen, dan is het ook onwaarschijnlijk dat men een interim-manager inhuurt.
Deze mythe is een van de factoren die bovengenoemd verschijnsel heeft veroorzaakt en in stand houdt. Maar het is maar één van de vele factoren die van invloed zijn op het verschijnsel. Al deze factoren zijn het gevolg van een ingewikkeld interactiepatroon binnen de wijdere context van interim-management.
FACTOREN

De mythe is natuurlijk ook niet uit de lucht komen vallen. Een mogelijke verklaring voor het ontstaan van de mythe is de volgende. Als een organisatie kampt met een hardnekkig en complex vraagstuk en men er niet in is geslaagd om dit op te lossen, dan ziet men eigenlijk één of meerdere essentiële factoren over het hoofd [1]. Alleen is de organisatie zich hier niet van bewust en labelt zij het vraagstuk als een ‘technisch probleem’ (in e-boek tekst & uitleg).
Want als de organisatie deze essentiële factoren wel in beeld had gehad, was het probleem misschien direct opgelost en was er helemaal geen opdracht geweest. En als de interim-manager is gestart met zijn ‘technische’ opdracht en er gaandeweg achter komt dat het aangereikte probleem anders in elkaar steekt, dan weet hij eigenlijk niet hoe hij dit te berde moet brengen (in e-boek tekst & uitleg).
Wist u dat opdrachtgevers en interim-managers in deze gevallen eigenlijk allebei een andere kant van het zelfde vraagstuk in handen hebben, maar daar nooit met elkaar over praten?
De opdrachtgever wist in eerste instantie niet hoe hij het probleem moest oplossen. Maar door het vraagstuk als een technische probleem aan te reiken verbergt hij zijn 'niet weten'. En als de interim-manager er gaandeweg achter komt dat het probleem anders in elkaar steekt, weet hij niet hoe hij dit moet aankaarten met zijn opdrachtgever. Beiden hebben hun overigens hun beweegredenen en drijfveren (in mijn e-boek tekst & uitleg). 

E-BOEK

In een e-boek dat binnen twee weken verschijnt, laat ik op een transparante manier zien welke factoren in samenhang en wisselwerking met elkaar het probleem (onbedoeld) hebben veroorzaakt en het tot nu toe in stand hebben gehouden. Ook laat ik zien hoe het probleem opgelost kan worden en welke niet-effectieve interactiepatronen doorbroken kunnen worden.
De kern van mijn methode is dat ik eerst in korte tijd samen met een organisatie een ingewikkelde en hardnekkige kwestie onderzoek, analyseer en en vervolgens een advies uitbreng over de aanpak. Mijn aanpak is gericht op kennisoverdracht en empowerment.
Het idee achter de methode en aanpak is simpel:
“We hebben allemaal wel eens een probleem. Want als we wisten wat we deden, dan hadden we het al opgelost of deden dat meteen”.
Dus als we weten hoe een probleem in elkaar steekt, dan kunnen we in de meeste gevallen het probleem zelf effectief oplossen.
Dit e-boek heb ik geschreven om mijn oplossing voor het probleem van interim-management te delen en verspreiden. Alleen op deze manier kan het worden beoordeeld en betekenis krijgen.
Naast het onderzoeken van complexe vraagstukken en adviseren over de aanpak verzorg ik ook lezingen, workshops, trainingen en gastcolleges over deze materie.

Ary van Baalen | Jacques Perkstraat 30 | 56 44 TK EINDHOVEN | +31622440947
Oplossingen zijn altijd lichter dan Problemen
[1] Een probleem is te vergelijken met een vastgelopen verhaal (er is een barrière die de voortgang van het verhaal stagneert). Door het opheffen van de barrière wordt het probleem weggenomen. 
Een reactie posten